เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ปีงบ 2564 เผยแพร่แผนซื้อจ้าง

จำนวนทั้งหมด8รายการ

ข่าวสารล่าสุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่งและจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานโครงการที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับวางแนวทางพัฒนาการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในประเทศไทยจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายและงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาสถานการณ์และ/หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาความคืบหน้าของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมายภายในตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
Top