เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ติดต่อเรา / เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ติดต่อเรา

Address Info


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐


• การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 2-2 16 23 99 70 23 และรถปรับอากาศ 23 (ทางด่วน) 2-2 505 509 157 503

Number Phone

โทรศัพท์. ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐
โทรสาร. ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖

Email

saraban@nsc.go.th

ติดต่อเรา

กรุณาใส่อีเมลของท่าน เพื่อติดต่อเรา

Contact Form

ตำแหน่งแผนที่

ตำแหน่งแผนที่ แสดงที่ตั้งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ลมช.)  
  – ฝอ.ลมช.๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๖ , ๒๐๑๐๐-๒๖๒๙-๘๐๙๕
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายฉัตรชัย บางชวด)  
  – ฝอ.รอง ลมช. นายฉัตรชัย บางชวด๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๘๐-๒๒๘๒-๐๕๖๙
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์)  
  – ฝอ.รอง ลมช. นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๐๐-๒๒๘๒-๐๕๖๙
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายวรณัฐ คงเมือง)  
  – ฝอ.รอง ลมช. นายวรณัฐ คงเมือง๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๒๐-๒๒๘๒-๐๕๖๗
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (ปษ.ปสม.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคง (ปษ.นย.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๑ 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๐๐-๒๖๒๙-๘๐๘๗
   
สำนักประสานภารกิจทางทหาร (ปสท.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๐๐-๒๖๒๙-๘๐๗๗-๘
สำนักประสานภารกิจทางตำรวจ (ปส.ตร.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๗๐-๒๖๒๙-๘๐๗๗-๘
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (กนย.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๒ ,๑๒๑๒๐-๒๖๒๙-๘๓๔๗
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร (กพป.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๕๐-๒๖๒๙-๘๓๔๘
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๕๐๘๐-๒๖๒๙-๘๐๖๕
กองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๘๐๗๐-๒๖๒๙-๘๐๗๓
กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๐๐-๒๖๒๙-๘๐๔๘
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.)๐-๒๑๔๒๐๑๕๕ ต่อ ๕๘๐-๒๑๔๒-๐๑๖๒
กองความมั่นคงระหว่างประเทศ (กรป.)๐-๒๑๔๒-๐๑๗๙๐-๒๑๔๓-๘๖๗๒
กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.)๐-๒๑๔๓-๙๓๕๓๐-๒๑๔๓-๙๓๔๖
กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (กภช.)๐-๒๒๘๐-๐๗๘๑๐-๒๒๘๒-๓๘๓๓
กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (กชต.)๐-๒๑๔๒-๐๑๕๑๐-๒๑๔๓-๙๓๕๑
สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.)๐-๒๑๔๒-๐๑๔๑, ๐-๒๑๔๒-๐๑๔๒๐-๒๑๔๓-๙๓๕๐
สำนักเลขาธิการ (สลก.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (กบส.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๖, ๑๑๑๘๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบท.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๑๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารงานคลัง (กบค.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐๐-๒๖๒๙-๘๐๕๕
 – กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (พอย.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒ ,๔๕๑๑ ,๑๑๓๒๐-๒๒๘๒-๒๙๗๗
 – กลุ่มงานบริหารการประชุม (กบป.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๒๐-๒๖๒๙-๘๐๕๙
 – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๘๐-๒๖๒๙-๘๐๔๕
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๔๐๓๐-๒๖๒๙-๘๐๖๑
กลุ่มงานกฎหมาย (กกม.)๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๙, ๔๕๐๙๐-๒๖๒๙-๘๐๔๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ๐-๒๒๘๒-๓๗๑๙ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๕๓๑ 

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ลมช.)
  – ฝอ.ลมช. ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๖ , ๒๐๑๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๙๕
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายฉัตรชัย บางชวด)
  – ฝอ.รอง ลมช. นายฉัตรชัย บางชวด ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๘ ๐-๒๒๘๒-๐๕๖๙
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์)
  – ฝอ.รอง ลมช. นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๐ ๐-๒๒๘๒-๐๕๖๙
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายสิทธินันท์ มานิตกุล)
  – ฝอ.รอง ลมช. นายสิทธินันท์ มานิตกุล ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๒๒ ๐-๒๒๘๒-๐๕๖๗
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (ปษ.ปสม.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑
ที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคง (ปษ.นย.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๑
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๘๗
สำนักประสานภารกิจทางทหาร (ปสท.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๗๗-๘
สำนักประสานภารกิจทางตำรวจ (ปส.ตร.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๓๗ ๐-๒๖๒๙-๘๐๗๗-๘
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (กนย.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๒ ,๑๒๑๒ ๐-๒๖๒๙-๘๓๔๗
กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร (กพป.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๕ ๐-๒๖๒๙-๘๓๔๘
กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๕๐๘ ๐-๒๖๒๙-๘๐๖๕
กองประเมินภัยคุกคาม (กปภ.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๒๘๐๗ ๐-๒๖๒๙-๘๐๗๓
กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๔๘
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ๐-๒๑๔๒๐๑๕๕ ต่อ ๕๘ ๐-๒๑๔๒-๐๑๖๒
กองความมั่นคงระหว่างประเทศ (กรป.) ๐-๒๑๔๒-๐๑๗๙ ๐-๒๑๔๓-๘๖๗๒
กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.) ๐-๒๑๔๓-๙๓๕๓ ๐-๒๑๔๓-๙๓๔๖
กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (กภช.) ๐-๒๒๘๐-๐๗๘๑ ๐-๒๒๘๒-๓๘๓๓
กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (กชต.) ๐-๒๑๔๒-๐๑๕๑ ๐-๒๑๔๓-๙๓๕๑
สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) ๐-๒๑๔๒-๐๑๔๑, ๐-๒๑๔๒-๐๑๔๒ ๐-๒๑๔๓-๙๓๕๐
สำนักเลขาธิการ (สลก.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (กบส.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๖, ๑๑๑๘ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบท.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๑ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๖
 – กลุ่มงานบริหารงานคลัง (กบค.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๕
 – กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (พอย.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒ ,๔๕๑๑ ,๑๑๓๒ ๐-๒๒๘๒-๒๙๗๗
 – กลุ่มงานบริหารการประชุม (กบป.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๓๐๒ ๐-๒๖๒๙-๘๐๕๙
 – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๕ ๐-๒๖๒๙-๘๐๔๕
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๓๔๐๓ ๐-๒๖๒๙-๘๐๖๑
กลุ่มงานกฎหมาย (กกม.) ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๙, ๔๕๐๙ ๐-๒๖๒๙-๘๐๔๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  ๐-๒๒๘๒-๓๗๑๙
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)  ๐-๒๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๕๓๑  

Views: 14

Top