เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

FAQ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทอย่างไร?

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีบทบาทหลัก ในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปจัดทำแผนงานและโครงการรองรับเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

Views: 5

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีผลงานสำคัญ?

๑. การเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์

  • นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
  • แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
  • ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
  • ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
  • ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)

๒. การอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะรเรื่องไปสู่การปฏิบัติ

๓. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

Views: 5

Views: 5

Top