เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม : DCIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม : DCIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม

(Department Chief Information Officer: DCIO)

นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๘
อีเมล : chatchai@nsc.go.th

วิสัยทัศน์ด้านไอซีทีของ สมช.
“ขับเคลื่อน สมช.ดิจิทัล มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล”
(Driving Digital NSC towards Digital Government)

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑   บูรณาการระบบฐานข้อมูลภาครัฐด้านความมั่นคง
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒   สร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล”
Top