เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม : DCIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม : DCIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม

(Department Chief Information Officer: DCIO)

นายฉัตรชัย บางชวด
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๒๐๑๘
อีเมล : chatchai@nsc.go.th

วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
“สมช. ดิจิทัล ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน”

แนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลไว้ ๔ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการดิจิทัลภาครัฐและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ บูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อพร้อมเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

Views: 12

Top