เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

                สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หรือเจ้าของเว็บไซต์ (www.nsc.go.th) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ สมช. ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ สมช. ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจของ สมช. ดังนี้

 

        ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                สมช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรตรา ๕

 

        การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                สมช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

                ๑. เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์

                ๒. เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์บริหารจัดการเว็บไซต์ เป็นต้น

                ๓. เพื่อความจำเป็นในการในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการติดต่อ ประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สมช.

                ๔. เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของ สมช.

        สมช. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร ทั้งนี้ สมช. ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สมช. เก็บ รวบรวม และใช้

                ๑. แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งรายการข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

                        ๑) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการผ่านกล่องสนทนาโต้ตอบ (Chat Box) บนเว็บไซต์ www.nsc.go.th ได้แก่ บัญชีชื่อผู้ใช้งานของโปรแกรม Messenger

                        ๒) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการโดยตรงผ่านแบบสอบถามการมีส่วนร่วม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ สมช. จะเก็บเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเท่านั้น

                        ๓) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการโดยตรงผ่านช่องแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ www.nsc.go.th ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ และอีเมล

                        ๔) เก็บข้อมูลผ่านการเยี่ยมชมหรือการใช้บริการในส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ www.nsc.go.th ได้แก่ ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie data) และ IP Address

                        ๕) เก็บข้อมูลโดยตรงผ่านแบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้งาน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ หรือผู้มีสิทธิ์บริหารจัดการเว็บไซต์ www.nsc.go.th ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ และอีเมล

                ๒. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

                        ๑) เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการผ่านกล่องสนทนาโต้ตอบ (Chat Box) บนเว็บไซต์ www.nsc.go.th ได้แก่ บัญชีชื่อผู้ใช้งานของโปรแกรม Messenger

                        ๒) เพื่อความจำเป็นในการติดต่อ ประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สมช. ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ และอีเมล

                        ๓) เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของ สมช. ได้แก่ ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie data) และ IP Address

                        ๔) เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิ์บริหารจัดการเว็บไซต์ www.nsc.go.th โดยมีรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ และอีเมล

                        ๕) เพื่อความจำเป็นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์บริหารจัดการเว็บไซต์ www.nsc.go.th เป็นต้น โดยมีรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ และอีเมล

                        ๖) เพื่อใช้ในการจัดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น ผ่านแบบสอบถามการมีส่วนร่วม โดยมีรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงาน

 

        การใช้คุกกี้ (Cookies)

                คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่าง ๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวของท่านและวิธีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ สมช. เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สมช. เพื่อให้ระบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยประเภทคุกกี้ที่ สมช. ใช้ ได้แก่ (๑) คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ สมช. เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย ซึ่งเว็บไซต์ของ สมช. จำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ประเภทนี้เสมอ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบเว็บไซต์ของ สมช. ได้ และ (๒) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สมช. จดจำข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น การช่วยจดจำการตั้งค่าภาษา ขนาดของตัวอักษร ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 

        ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

                กรณีที่ สมช. ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สมช. จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

                กรณีที่ สมช. ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า สมช. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี สมช. จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก สมช. ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

        สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

                ผู้ใช้บริการมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

                ๑. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สมช. เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ สมช. ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

                ๒. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

                ๓. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้ สมช. ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

                ๔. สิทธิในการขอให้ สมช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

                        ๑) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สมช. ได้ตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านเพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

                        ๒) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

                        ๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ สมช. ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ท่านประสงค์ให้ สมช. เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

                        ๔) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สมช. ดำเนินการพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                ๕. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ สมช. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น สมช. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ สมช. เป็นต้น

                ๖. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ สมช. ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการให้ สมช. จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป

                ๗. สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก สมช. ได้ในกรณีที่ สมช. ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ สมช. ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

 

        การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

                ในบางกรณี สมช. อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของ สมช. ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม โดย สมช. ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

                ๑. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ สมช. ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

                ๒. ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด

                ๓. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ สมช. (ถ้ามี) หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

                ๔. เป็นการกระทำตามสัญญาของ สมช. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน

                ๕. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

                ๖. เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

        ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                สมช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สมช. จะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมช. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

        การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

                สมช. อาจมีการมอบหมายหรือจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สมช. ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่นการมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สมช. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ สมช. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ สมช. มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ สมช. มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ สมช. เท่านั้น

                ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สมช. จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง สมช. กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

        การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

                เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปัน หรือเปิดเผยรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัว หรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน โดยถือว่าเป็นการกระทำโดยท่านเองและต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี

                สมช. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ สมช. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย สมช. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

                นอกจากนี้ เมื่อ สมช. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สมช. จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ สมช. เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

                ทั้งนี้ สมช. ขอให้ข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของ สมช. อย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

                อย่างไรก็ดี สมช. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สมช.

 

        การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ สมช. เป็นผู้ควบคุมดูแล ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอรับข้อมูลและให้โอนย้ายข้อมูล สิทธิในการแก้ไขข้อมูล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

                สมช. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอมาที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ saraban@nsc.go.th

                ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สมช. จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

                ทั้งนี้ สมช. อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสามได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

 

        ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                สมช. ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย สมช. จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 

        การเปลี่ยนแปลงประกาศ

                ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย สมช. จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สมช. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

        การติดต่อสอบถาม

                ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
อีเมล : itc@nsc.go.th
โทร : ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๖

Views: 9

Top