การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C – MEX 23) ในประเด็นการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย ประจำปี ๒๕๖๖

       เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธนิน เกตุทอง ผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศเป็นผู้แทน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (FTX) ในประเด็นการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C – MEX 23) จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) ในรูปแบบการฝึกภาคสนาม (FTX) ซึ่ง ศตก. ได้กำหนดสถานการณ์การฝึกที่มุ่งเน้นประเด็นการก่อการร้ายด้วยอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) การก่อการร้ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) การกราดยิง และการจับตัวประกัน โดยการฝึกมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยงาน รวมถึงการทดสอบ นโยบาย แผน กลไกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและทดสอบการปฏิบัติงานและการประสานงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุและการตอบโต้สถานการณ์วิกฤตด้านการก่อการร้าย ตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในแต่ละระดับ ได้แก่ ขั้นการป้องกัน (Prevention) การตอบโต้ (Countering) และการฟื้นฟู (Resilience) รวมถึงเพื่อทดสอบระบบการควบคุมบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร ให้เกิดความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายของประเทศ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการฝึกแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย