เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

Ebook สมช.

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
Nation Preparedness Plan
(2017-2021)
ผลดำเนินงาน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
The National Security Policy and Plan
(2019 – 2022)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คู่มือคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้าย
Top