การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)

                  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร กรมการสรรพกำลังกลาโหม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการฝึกครั้งที่ ๑๒ โดยได้แบ่งรูปแบบการฝึกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) และ ๒) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX)
                  การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ TTX จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม B – C ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย โดยการฝึกได้ครอบคลุมประเด็นการฝึก รวม ๔ ประเด็น คือ  ๑) การต่อต้านการก่อการร้ายสากล  ๒) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  ๓) การบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ และ  ๔) การควบคุมการผ่านจุดผ่านแดน มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน ๒๐๙ คน จาก ๗๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ๖๘ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๔ หน่วยงาน และหน่วยงานจังหวัด ๓ หน่วยงาน
                  การฝึกภาคสนาม (FTX) จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกในแต่ละประเด็นเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งการฝึก FTX ได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
                  ๑. การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ รับผิดชอบโดย กรมการสรรพกำลังกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
                  ๒. การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุด้านการต่อต้านการก่อการร้าย หรือ กำแพงแสน ๖๑ รับผิดชอบโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
                  ๓. การฝึกด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการควบคุมการผ่านจุดผ่านแดน รับผิดชอบโดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดหนองคาย กรมศุลกากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย
                  ๔. การฝึกด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับผิดชอบโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
                  ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของ สมช. ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18) มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมการฝึกในส่วนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ตลอดจนในส่วนของการฝึกภาคสนาม (FTX) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยังได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกในแต่ละประเด็นการฝึกอีกด้วย

ประมวลภาพการเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)

img img

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายดนัย มู่สา) เป็นประธาน

img img img img

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสถานการณ์และควบคุมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (นายสิทธินันท์ มานิตกุล ) เป็นประธาน

img img img

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายดนัย มู่สา) เป็นประธาน

img

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลความมั่นคงเพื่ออำนวยการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายดนัย มู่สา) เป็นประธาน

img img

การอบรมปรับมาตรฐานรองรับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  ณโรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (นายสิทธินันท์ มานิตกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด

img img img

การฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อมรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วยวัสดุกัมมันตรังสี
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล นาคารา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายรณชัย จิตรวิเศษ) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

ประมวลภาพการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX 18)

img img

พิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัญชาญ ช้างมงคล) เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย

img

พิธีปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ) เป็นประธาน

img img img

การฝึกภาคสนามในประเด็นเรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายสากล ภายใต้ชื่อ การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ “กำแพงแสน ๖๑”
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พื้นที่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึก

img img img

การฝึกภาคสนามในประเด็นเรื่อง การผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้ชื่อ การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ (กรส.๖๑)
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ จ.นครราชสีมา
โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึก

img img img

การฝึกภาคสนามในประเด็นเรื่อง การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภายใต้ชื่อ การฝึก ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีและบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
โดย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไดม้ อบหมาย รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึก

img img img

การฝึกภาคสนามในประเด็นเรื่อง การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและการควบคุมการผ่านจุดผ่านแดน
ภายใต้ชื่อ การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเด็นการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๖๑ ณ ด่านศุลกากร จ.หนองคาย
โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก วัลลภ รักเสนาะ) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฝึก

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

แชร์เลย