ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (National Crisis Management Exercise 2019: C-MEX 19)

                   การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๒ (National Crisis Management Exercise 2019: C-MEX 19) เป็นการฝึกฯ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาผนึกกาลังร่วมกัน เพื่อสร้างระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ

                   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ประมวลผลการฝึกฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมุ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกฯ สิ่งที่ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและข้อเสนอแนะที่สำคัญ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน ในการนำผลการฝึกฯ ไปถอดบทเรียนในการพัฒนา นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ตลอดจน สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการฝึกฯ มากยิ่งขึ้น

 ดาวน์โหลด เอกสารผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

 

แชร์เลย