การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณาการนำเข้าข้อมูลในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณาการนำเข้าข้อมูลในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการนำเข้าข้อมูลในแบบวัด OIT และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการนำเข้าข้อมูลในแบบวัดดังกล่าว ตามที่ได้รับมอบหมายตามตารางแบบวัด OIT ก่อนการรายงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) โดยเห็นควรให้หน่วยงานภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ยังมิได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบวัด OIT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน ได้จัดส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ประธานได้เน้นย้ำต่อบุคลากรของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถึงเรื่องการให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ การมีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ หรือของขวัญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 3

แชร์เลย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง