วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๕
(ต.ค. ๖๓ – ม.ค. ๖๔)
ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๔ (มิ.ย. – ก.ย. ๖๓)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Nation Preparedness Plan
(2017-2021)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลดำเนินงาน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดเอกสาร
The National Security Policy and Plan
(2019 – 2022)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ฉบับภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๓ (ก.พ. – พ.ค. ๖๓)
ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ ๑ (มิ.ย. ๖๒ – ก.ย. ๖๒)
ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๒ (ต.ค. ๖๒ – ม.ค. ๖๓)
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ดาวน์โหลดเอกสาร
Get To Know NSC
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร