วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

วีดิทัศน์แนะนำ

พันธกิจ

๑. กำหนดทิศทาง ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒. อำนวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓. ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคงในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง

๔. พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

๕. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้นำในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ
ตัวชี้วัด

๑. จำนวนของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

๒. ระดับความสำเร็จการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง

๓. ระดับความสำเร็จในการลำดับความสำคัญของประเด็นความมั่นคงหลัก

๔. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์

๑. กำหนดทิศทาง เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๒. กำหนดท่าทีที่เหมาะสมในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
เป้าประสงค์ ประเทศมีความพร้อมในการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
ตัวชี้วัด

๑.  จำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง

๒. จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

๓. ระดับของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

กลยุทธ์

๑. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายด้านความมั่นคง/ประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ

๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคง องค์ความรู้ด้านความมั่นคง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๓. พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการแจ้งเตือนสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคง

๔. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์

๑. ประเทศมีการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ

๒. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง

๒. ร้อยละโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้วเสร็จ

๓. ระดับความสำเร็จการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔. จำนวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

กลยุทธ์

๑. บูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๒. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับภารกิจและการปฏิบัติงานของ        สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
เป้าประสงค์ องค์กรที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการที่ดี และสร้างบุคลากรสู่การเป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงบุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการเป็นมืออาชีพด้านความมั่นคง

๒. มีการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี อาทิ แผนพัฒนาองค์กร แผนบริหารจัดการ แผนบุคลากร แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม แผนงบประมาณ   แผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน หรือแผนอื่นๆ

กลยุทธ์

๑. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ความมั่นคง

๒. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึง พัฒนาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

๓. พัฒนาการมีส่วนร่วมตามแผนงานการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๔. กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร  เพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพด้านความมั่นคง