PlanButton1
PlanButton2
PlanButton3
ActionPlan

        แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
พัฒนาขึ้นจากยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงตั้งแต่ฐานราก โดยกระบวน การดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงควบคู่ไปกับการดำเนินงานความมั่นคงที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทางด้านความมั่นคงทั้งพื้นที่ชั้นใน พื้นที่ชายแดน และพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง

“คน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนา มีจิตสำนึกความมั่นคง มีภูมิคุ้มกัน สามัคคีปรองดอง สามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย และประโยชน์สุขของประชาชน”

กลไกขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

               (๑) การขับเคลื่อนแผนฯ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการทางานร่วมกันภายใต้กลไกสำนักเลขานุการฯ ได้แก่  สล.นพช.,  สล.อปพ.  และ สล.พมพ.ทภ. ๑ – ๔ / สล.พมพ.ทรภ.   ๑ – ๓ และ  สล.พมพ.กปช.จต. เพื่อให้เกิดการทางานที่มีการบูรณาการและมีเอกภาพภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

               (๒) การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด มีการตรวจสอบแผนงานด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงจังหวัด และผลักดันให้มี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ด้านการพัฒนาเพื่อเสริม ความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

               (๓) การบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด โดยต้องดำเนินการ ผ่าน อปพ. ก่อนเสนอ นพช.

พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง

               พื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง หรือพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง หรือพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางความมั่นคง โดยมีขอบเขตพื้นที่ทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายทะเลและเกาะแก่ง

               แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) พื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศ  ๒) พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (โครงการ พมพ.)  และ  ๓) พื้นที่เป้าหมายอืน

พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (โครงการ พมพ.)

provareamap2

พื้นที่กองกำลังผาเมือง

Army Area

พื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ - ๔

rta Area 1 - 4

พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๑ - ๓ (กปช.จต.)

navy Area 1 - 3

พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ctbdc_navy area

Web Link หน่วยงานประสานหลัก