ภาพกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

<< ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

  ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)

สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๓ อัตรา

รับสมัครถึง
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

<< ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด >>

ศูนย์ความรู้

แผนบูรณาการฯ
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๖ (ก.พ. – พ.ค. ๖๔)
คู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๕ (ต.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔)
The National Preparedness Plan (2017-2022)
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๔ (มิ.ย. – ก.ย. ๖๓)
The National Security Policy and Plan (2019 – 2022)
ผลดำเนินงาน ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๓ (ก.พ. – พ.ค. ๖๓)
แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
วารสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ ๑ (มิ.ย. ๖๒ - ก.ย. ๖๒)
วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ ๒ (ต.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓)
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
แนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
GET TO KNOW NSC
แผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สมช.
คู่มือคำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการก่อการร้าย

Web Link