ประกาศ สมช. เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนิติกร ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

               เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงปรากฎอยู่แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓ ดังนั้น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
               ทั้งนี้ สมช. จะกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
img

Views: 0

แชร์เลย