โครงการ “ปฏิทินปันสุข ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์”

       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นางสาวกัญจบุญย์ บุณยรักษ์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตพร้อมผู้แทนจากกองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) และกลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขาธิการ (พอย.สลก.) ได้นำปฏิทินเก่าที่ได้รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบให้กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อนำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาได้ใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้ “โครงการปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรัก ผ่านอักษรเบรลล์ ปี 4”โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเสียสละและแบ่งปันแก่ผู้อื่น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย