โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี”

       ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๗ ราย ณ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา ชั้น ๒ และได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดย นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มอบหมาย นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย