โครงการสัมมนาการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร “Comprehensive Security Cooperation 22-2” และหลักสูตร “Attracing and Managing Foreign Direct Investment”

        เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) จัดโครงการสัมมนาการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร “Comprehensive Security Cooperation 22-2” และหลักสูตร “Attracting and Managing Foreign Direct Investment” ณ ห้องประชุมพระเอราวัณ ๑ – ๒ ชั้น ๒ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) เป็นประธาน เพื่อรับฟังการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “Comprehensive Security Cooperation 22-2” ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตร “Attracting and Managing Foreign Direct Investment” ณ ประเทศออสเตรเลีย

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย