โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากร (แรกบรรจุ) สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

       สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากร (แรกบรรจุ) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ และ ห้องประชุมจิร วิชิตสงคราม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
       หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ และ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยการเสริมสร้าง พัฒนา องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความเข้าใจในโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ และพันธกิจของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และการบริหารภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจร่วมในทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
       เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เน้นย้ำให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายและรอบด้าน เพื่อส่งเสริมปฏิบัติด้านความมั่นคงหลากหลายมิติได้อย่างความครอบคลุมและรอบคอบ ความอดทนและปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และจำเป็นต้องพัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อต่อยอดการปฏิบัติให้เป็นมืออาชีพในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนต่อไป

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย