โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความมั่นคงของชาติ

       วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความมั่นคงของชาติ ณ บริเวณสนามหญ้าอาคาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเยาวชน และประชาชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย