เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

แนวคิดการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

  การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย

     จะดำเนินการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่องกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อประสานให้การขับเคลื่อนเป้นไปในทิศทางเดียวกัน

  ในระดับปฏิบัติ สมช.

     จะดำเนินการประสานงานและอำนวยการกับ กอ.รมน.  ศรชล. และ สศช. เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและให้บรรลุผลตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

Views: 12

Top