การแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

img สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชำติ ได้จัดการแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี–รังสิต กรุงเทพฯ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน

นโยบายความมั่นคงแห่งชำติ ฉบับนี้ ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบทิศทางและสาระสำคัญงานความมั่นคงในกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชำติ ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก

ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ จำนวน ๓ นโยบาย อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การสร้างความเป็นธรรมความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป จำนวน ๑๓ นโยบาย อาทิ การจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน การป้องกันรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ การเสริมสร้างศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

นอกจากนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับนี้ ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดย แบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบหลัก และหน่วยร่วมดำเนินการ เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินการนโยบำย ให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แชร์เลย