งานเสวนาเพื่อแถลงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง

                       เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เข้าร่วมและชี้แจงในงานเสวนาเพื่อแถลงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงต่อคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคง วุฒิสภา ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร โดยมีพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้เป็นประธานเปิดงาน

img

                       เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แถลงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ซึ่งได้ระบุถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อน แนวทางในการดำเนินการของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในฐานะที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง โดย ลมช. ได้กล่าวว่า

img img img img

                       นอกจากนี้ นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติและความคืบหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบริหารจัดการความมั่นคง รวมทั้งการดำเนินการตามแนวทางพัฒนาในแต่ละแผนย่อย ที่ สมช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ ในประเด็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงมนุษย์ การพัฒนาด้านการเมือง และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF  

Views: 0

แชร์เลย