เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แชร์เลย