เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานโครงการที่ปรึกษาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับวางแนวทางพัฒนาการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในประเทศไทยจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายและงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

แชร์เลย