เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แชร์เลย