เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาความคืบหน้าของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมายภายในตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แชร์เลย