เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ งาน

๑. โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง
๓. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สมช. ทั้ง ๓ แห่ง

แชร์เลย