เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แชร์เลย