เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษาสถานการณ์และ/หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แชร์เลย