การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

                   เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ สมช. เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ได้แก่ นายสายเมือง วิรยศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ประธานกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพบก ซึ่งเป็นเครือข่ายดำเนินงานของ สมช. และ พลเอกธนา จารุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก รวมทั้ง ผู้แทนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและในพื้นที่เชียงราย เข้าร่วมรวม ๓๓ หน่วยงาน
                   การประชุมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ เป็นภารกิจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงที่สาคัญ ๒ ประการ คือ การแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๓๐๐ หมู่บ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ ตามกรอบแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น พี่น้องชนเผ่าที่อาศัยในหมู่บ้านและชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้งเชียงราย  ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจาก การสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเครือข่ายดำเนินงานด้านความมั่นคงของ สมช. เพื่อประกอบการยกร่าง กรอบแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และการเดินทางลงพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง และประชุมส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย

img img img

                   ปัญหาสำคัญของชุมชนบนพื้นที่สูงตำบลศรีถ้อย ได้แก่ ปัญหาพื้นที่ทำกินที่ทับซ้อนกับเขตป่า ปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งฝ่ายปกครองกำลังดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน ปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และข้อจำกัด ในการประสานแผนระหว่างหน่วยงาน และบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
                  วัตถุประสงค์สำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อมุ่งวางระบบการจัดทำแผนในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการประสานกับกลไกของ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ซึ่งมี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ (สล.พมพ.ทภ.๓) เป็นผู้ประสานงานเชิงพื้นที่ระดับภาค และระดับจังหวัด ต่อไป โดย สมช. ให้คำแนะนา และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในระดับกระทรวงและกรมต่อไป
การจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จะเป็นกรอบทิศทางและแผนนำร่อง ในการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในลักษณะบูรณาการอย่างเป็นระบบ และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสอดคล้องกับแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นการพัฒนาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ต่อไป
                   การประชุมหารือในวันนี้ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลสำคัญของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูล ทางกายภาพและประชากร ข้อมูลปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ข้อมูลศักยภาพของชุมชน ข้อมูลความพร้อมของหน่วยงาน และแนวทิศทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันจัดทำแผนงานรองรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ร่วมกันประสานการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป

 

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แชร์เลย