สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “ดัชนีการรับรู้การทุจริต” ปี ๒๐๑๙

              สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สถานการณ์ และความสำคัญของค่าคะแนน CPI รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ข้อ ๓.๗.๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ

img
  “ดัชนีการรับรู้การทุจริต” ปี 2019 (ซับไทย)
img
  “ดัชนีการรับรู้การทุจริต” ปี 2019 (ซับอังกฤษ)

Views: 0

แชร์เลย