“สิทธิ์การเดินเรือในทะเลอาณาเขตภายใต้ UNCLOS” [MarSecFocus, ฉบับที่ 18/2566]

“สิทธิ์การเดินเรือในทะเลอาณาเขตภายใต้ UNCLOS”

          สิทธิ์ในการเดินเรือผ่านเขตพื้นที่ทะเลอาณาเขตของรัฐต่าง ๆ นั้น ย่อมเป็นไปอย่างเสรีและเปิดกว้าง ภายใต้หลักประกันตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law Of the Sea: UNCLOS) ซึ่งหมายความว่าเรือของรัฐต่าง ๆ สามารถแล่นผ่านทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่งเหล่านั้นได้ โดยไม่ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตหรือบอกกล่าว ซึ่งเรือของรัฐเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ UNCLOS อย่างบริสุทธิ์

 

 

ติดตามฉบับอื่นได้ที่..

แชร์เลย