สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมจัดโคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗

       วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๑๕ น. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมจัดโคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปีนี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 2

แชร์เลย