สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

       วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย