สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตาม มติ คตป.

              นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตาม มติ คตป. โดยระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.

Views: 0

แชร์เลย