สมช. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Growth Mindset for Future OPM Innovator Project Proposal 2024”

       วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายรพี โล่ชัยยะกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดการพัฒนางานและการสร้างนวัตกรรม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Growth Mindset for Future OPM Innovator Project Proposal 2024” ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการ สมช. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ นางสาวทักษพร น้อยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวณัฐชญา พึ่งโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งนำเสนอร่วมกับผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand SOS” สร้างสรรค์นวัตกรรมการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินของประเทศ
       สำหรับโครงการห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร (OPM Innovation Hub) จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเวทีให้กับคนรุ่นใหม่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และมีทัศนคติเปิดกว้าง ได้นำเสนอแนวความคิดและเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการถกแถลงประเด็นปัญหาเชิงระบบ หรือวัฒนธรรมองค์กร เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 8

แชร์เลย