สมช. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – สปป.ลาว ณ จังหวัดอุบลราชธานี

              เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (สชป.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – สปป.ลาว ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน/หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายเกษม ทวีปัญญสกุล ผอ.สชป. และเจ้าหน้าที่ สชป.

              การลงพื้นที่ดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใน ๗ จังหวัดชายแดนไทยที่ติดกับ สปป.ลาว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยหน่วยงานได้ชี้แจงสถานการณ์ความมั่นคงโดยรวมและแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ พบปัญหาการลักลอบขนส่งยาเสพติดปัญหาการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษี การลักลอบโจรกรรมและส่งรถข้ามแดน การลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าไม้หวงห้าม การลักลอบดูดทรายในแม่น้ำโขง และปัญหาด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในพื้นที่มีแนวทางการบริหารจัดการชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าตรวจและการป้องกันบริเวณชายแดน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในบริเวณพื้นที่ชายแดน

              นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่ สมช. ได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากจุดผ่านแดนดังกล่าวมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นจุดเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งเป็นช่องทางสำคัญในการขนส่งสินค้าและการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทย และสปป.ลาว

              จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – สปป.ลาว ณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการดำเนินการภายใต้แผนบริหารจัดการชายแดน (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และแผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกลไกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งนโยบายและแผนว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.)
พฤษภาคม ๒๕๖๓

Views: 0

แชร์เลย