เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

C
C
C
เลือกภาษา
ขนาดตัวอักษร

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์องค์กร

วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

วีดิทัศน์แนะนำ

วิดีทัศน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Overview of the National Security Council

พันธกิจ

๑. กำหนดทิศทาง ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒. อำนวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓. ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤติความมั่นคงในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง

๔. พัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

๕. พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์ ประเทศมีความมั่นคงทุกมิติ สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติ และมีระบบกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

๑. กำหนดทิศทางความมั่นคง และ เสริมสร้างศักยภาพการเป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๒. พัฒนากลไกรูปแบบและเครื่องมือการพัฒนานโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคง

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

๒. ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
เป้าประสงค์ ประเทศมีความพร้อมบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง
กลยุทธ์

๑.  พัฒนาศักยภาพการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง การสร้างเครือข่ายประชาคมข่าวกรอง และการแจ้งเตือนสถานการณ์และภัยคุกคามด้านความมั่นคง

๒. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์

๓. เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคง องค์ความรู้ด้านความมั่นคง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๔. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงความมั่นคง

๕. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายการเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนรายงานการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง

๒. ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

๓. ระดับความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

๔. ร้อยละความพึงพอใจของภาคส่วนต่างๆ

๕. ระดับความสำเร็จการพัฒนากฎหมายความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ ประเทศมั่นคงปลอดภัย ลดผลกระทบเชิงลบ คุณค่าหลักได้รับการปกป้อง และสามารถจัดการความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
กลยุทธ์

๑. ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ ความมั่นคง ความปลอดภัยและการพัฒนา

๒. ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามพรมแดน

๓. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน และความมั่นคงทางทะเล

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย แผน แนวทาง ด้านความมั่นคง

๒. จำนวนแนวทางมาตรการ การประสานและขับเคลื่อน แผนด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : รักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศอื่น ๆ
กลยุทธ์

๑. กำหนดท่าทีและประสานขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

๒. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน อาเซียนและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์

๒. จำนวนประเทศที่มีประเด็นความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์ ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน
กลยุทธ์

๑. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี

๓. อำนวยการ บริหารและพัฒนาการบูรณาการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ แผนงานบูรณาการ และการประเมินสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ร้อยละ ๓๕ เทียบกับปี ๒๕๖๐

๒. ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุข

๓. ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการภายในองค์กร
เป้าประสงค์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างบุคลากรสู่การเป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ
กลยุทธ์

๑. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงมืออาชีพ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๓. พัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. เสริมสร้างระบบคุณธรรม ความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน และสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานในองค์กร

๓. ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนดิจิทัล

๔. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นตามเป้าหมาย มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

Top