รายชื่อกฎหมายที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

บัญชี ๑
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จำนวน ๒ ฉบับ

ลำดับที่
รายชื่อกฎหมาย
ผู้รักษาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
และการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
กำหนดเวลาที่ต้องประเมิน
ให้แล้วเสร็จ

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

นรม.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๗

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

นรม.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มงานกฎหมาย
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย