พิธีเปิดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓

        สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ. สมช.) ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่การขับเคลื่อน (Knowledge for Driving) ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาของหลักสูตรฯ ที่สอดคล้องกับหลักแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รวมถึงบริบทของสถานการณ์ความมั่นคงที่สำคัญในปัจจุบันและแนวโน้ม โดยมีหมวดวิชา จำนวน ๔ หมวด ได้แก่
๑) ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคง
๒) การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง
๓) สถานการณ์ความมั่นคงในบริบทโลกยุคใหม่
๔) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

        จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเกิดการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไป

        หลักสูตรครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๑๒ หน่วยงานได้แก่
๑) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๒) กระทรวงคมนาคม
๓) กระทรวงการคลัง
๔) กระทรวงมหาดไทย
๕) กระทรวงยุติธรรม
๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) กระทรวงพาณิชย์
๘) กองทัพเรือ
๙) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ
๑๐) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
๑๑) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
๑๒) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 0

แชร์เลย