พิธีเปิดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๔

       สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมศ. สมช.) ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด
       หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ (Knowledge for Driving Forward) ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รวมถึงทฤษฎีและบริบทของสถานการณ์ความมั่นคงที่สำคัญทั้งภายใน และระหว่างประเทศ ในปัจจุบันและแนวโน้ม โดยมีหมวดวิชา ๔ หมวด ได้แก่ ๑) ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคง ๒) การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง ๓) สถานการณ์ความมั่นคงในบริบทโลกยุคใหม่ และ ๔) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเกิดการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไป

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย