พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

       วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมด้วยนายรพี โล่ชัยยะกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง และข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร โดยมี หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 3

แชร์เลย