พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สมช. กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง ร.๒๐๑ ชั้น ๒ คณะรัฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์) การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ๒) เพื่อสนับสนุนและริเริ่มการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ๓) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดประชุมและสัมมนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและฐานข้อมูลทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานด้านความมั่นคง และ ๔) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานด้านความมั่นคง

       การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ จึงถือเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านความมั่นคง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม ฐานข้อมูลทางวิชาการ และบุคลากรร่วมกันระหว่างสถาบันทางวิชาการกับหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคงผ่านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย รอบด้านและครอบคลุมทุกมิติด้านความมั่นคง

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 7

แชร์เลย