พิธีปิดหลักสูตรความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๔

       สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ ๔ ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจิร วิชิตสงคราม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน ๒๔ ท่าน

       หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบแนวคิด “ความรู้สู่การขับเคลื่อน (Knowledge for Driving Forward)” โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนงานความมั่นคงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ และการเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน

       ทั้งนี้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เน้นย้ำให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการทำงานด้านความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อมุ่งไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ในฐานะนักความมั่นคง โดยเฉพาะการขจัดรากฐานของปัญหาความมั่นคงในมิติของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ ปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน และการไร้มนุษยธรรม ทั้งนี้ สถาบันความมั่นคงศึกษา ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความมั่นคงต่อไปในฐานะคลังสมองความมั่นคง เพื่อสร้าง “นักความมั่นคง” ที่เป็นมืออาชีพในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนต่อไป

สถาบันความมั่นคงศึกษา
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย