พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

       วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และนายสรพงค์ ศรียานงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย