พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๖

       วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Views: 1

แชร์เลย