พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุม ส่วนราชการด้านการข่าวและความมั่นคง (การเมือง และค้ามนุษย์)

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน
การประชุม ส่วนราชการด้านการข่าวและความมั่นคง (การเมือง และค้ามนุษย์) ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย