พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางป้องกันและยับยั้งแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย