พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.)

                เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พลเอก สุพจน์  มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) ชั้น ๓ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แชร์เลย